120

[email protected]

Người ta

Tôi vì em vẻ hoa vẽ lá.. Em tưởng tôi ngáo đá báo công an phường bắt tui..

Trả lời :

: Tìm gi đâu
: Tìm gì tìm hoài chưa ra vậy trời???