124

[email protected]

Người ta

Chiều chiều ra đứng bờ sông.. Thấy e bên đó lông nhông ở chuồng.. ƯỚc gi a có chiếc xuồng.. Chèo sang bên đó ở chuồng với em..🤔

Trả lời :

: chiều chiều đứng đái bên sông, thấy em đang tắm bên sông một mình, thế là anh phải ở chuồng, liều mình xuống tắm để chiều chuộng em
: Xanh ngắt sông gội một dòng. Bến bồi bến lỡ nhà nhà kề bên. Nhà ta ta ở gì chuồng kia. Hay là mồm lấm mắt lét mà soi. Giếng trời ta cởi 4 bề kín cao. Nào có lông nhông ở “chuồng” nào đâu