125

[email protected]

Người ta

Thương em lội tắt ruộng đồng.. Đĩa đeo trái dứng vừa lòng em chưa ??😏😏

Trả lời :

: Thương thương
: Không thương thì chớ nhiều lời. Chồng xa thương vợ hơn trăm lần ba hoa.
: Không thương anh cũng rước về. Để em không phải chịu kiếp chồng xa
: Cổng cao đường lớn đề huề. Thương thì đến rước hội họp tại gia.