115

999999

Bạn nam thích pí a noo

=))) đâu ời m sao ra đi ko lời từ biệt z bạn tui

Trả lời :

: Mạng lag đành vĩnh biệt từ đây :(