117

Anhhailua....

Tìm bạn như 23t làm kiểm toán...

Ủa đang nc vui mà sao out mất tiêu

Trả lời :

: Đang nói chuyện vui mà...
: Tìm làm gì