111

[email protected]

Bạn nữ gốc bắc

Sao out vậy bạn?

Trả lời :

: Hellu
: Hi
:
: Oke
: Chán bạn nên out