70

12345

Nam Tào

Không biết ai out hay tại mạng lag :))

Trả lời :

: Oke vậy👌
: Buồn, chia tay nhau tại đây thôi
: Thôi, đường ai nấy đi
: Đây đây mạng lag á