67

0982926723

Nữ năm 2 NLU

Thấy lùn quá nên out mất dép luôn à. Thôi thì chúc m mai thi tốt nhá, gặp giám thị dễ :v

Trả lời :

: Hong có. T nhắn k thấy m rep mà